bzyku_brasil

20 tekstów – auto­rem jest bzy­ku_bra­sil.

... Z miłością jest jak z tot­to lot­kiem - jeżeli nie grasz, nie wyg­rasz ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 marca 2011, 16:13

Byłaś moją in­spi­racją, te­raz tyl­ko Twe zdjęcie na półce dekoracją. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:08

Nic tyl­ko położyć się założyć ręce za głowę i pier.... wszystko 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 kwietnia 2010, 14:41

Nic nie jest w porządku jeśli w głowie bra­kuje rozsądku 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 kwietnia 2010, 15:34

To niewiary­god­ne jak od­ro­bina słońca może pop­ra­wić hu­mor po ciężkiej niep­rzes­pa­nej nocy 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 marca 2010, 10:31

-Trze­ba po­konać bar­dzo krętą drogę żeby móc wyjść na prostą
-Sko­ro tak to mam nadzieje że już zos­tało mi tyl­ko kil­ka zakrętów 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 marca 2010, 10:03

... Godzi­na, dzień, miesiąc po­jecie cza­su nie ma znacze­nia gdy jes­teś przy mnie ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2010, 19:04

... Cofnąć się w cza­sie, wyb­rać inną drogę.
No tak cze­mu by nie, ale w su­mie ja bym nie chciał, bo to co przeżyłem uk­ształto­wało to kim te­raz jes­tem ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2010, 16:04

... Dlacze­go ludzie mają skłon­ność do kom­pli­kowa­nia so­bie życia, zu­pełnie tak jak­by życie sa­mo w so­bie nie było skom­pli­kowa­ne ... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 grudnia 2009, 19:26

... Ja cze­kam na Ciebie, możli­we że TY cze­kasz na mnie, nic nie jest pew­ne dopóki się nie spot­ka­my, tyl­ko nie wiem gdzie mam cię szukać... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 grudnia 2009, 09:56
bzyku_brasil

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność